Spoločnosť na kolenách

Súčasný stav spoločnosti je zúfalý. Nejde len o Slovensko, ide i o celú Európu či svet. Západná civilizácia je konzumná a ničivá, ľudia sa snažia byť nezávislí čo mnohokrát smeruje k nenávisti, odmietavým postojom či antisemitizmu. Život jednotlivca je čoraz ťažší a náročnejší. Každý sa snaží zarobiť čo najviac peňazí a mať všetko čo chce alebo, inak povedané, šťastie. Dnes už málokto myslí na hodnoty, ktoré boli pre ľudí smerodajné pred dvadsiatimi či tridsiatimi rokmi. V súčasnosti sa skôr ľudia snažia zbohatnúť, nadobudnúť čo najväčší majetok a užívať si život. Či už tvrdou prácou alebo nekalým spôsobom.
Tí, čo veľa pracujú, zabúdajú žiť a zabúdajú, prečo chceli pracovať. Peniaze mali byť prostriedkom pre lepší a plnohodnotnejší život bez čakania na výplatu, no stali sa potrebou a nevyhnutnosťou, bez ktorej si už v spoločnosti nepripadajú dôležití. Na druhej strane sú tu ľudia, ktorí chcú získať peniaze čo najrýchlejšie bez ohľadu na spôsob a dôsledky. Títo majú potom nepriaznivý vplyv na zdravú a prosperujúcu spoločnosť. Otázka je jasná: akým smerom sa uberá dnešný svet? Chceme v ňom zotrvať v stave, v akom je dnes, alebo chceme skúsiť podniknúť zmeny k lepšiemu prostredníctvom reorganizácie spoločnosti?
Viem priniesť riešenie v podobe rozdelenia finančných zdrojov medzi samosprávy tak, aby sa ľudia necítili ochudobňovaní a podceňovaní, aby mali prístup k financiám tak, ako to vyžadujú potreby na úrovni samospráv. Potom sa nebudú prehlbovať rozdiely medzi sociálnymi vrstvami, nebude vznikať potreba zmajetňovať sa a vystupovať z priemeru. Prečo? Pretože samospráva je najprirodzenejším spôsobom vedenia a organizácie života spoločnosti a je najbližšie občanovi. Tento systém najľahšie absorbuje v sebe prvky priamej demokracie, kde hlavnou metódou riešenia problémov a potrieb spoločnosti nie je moc, ale dohoda a konsenzus.

Našim cieľom je postupné prebudovanie duálneho systému riadenia spoločnosti, ktorý dnes funguje v podobe štát – samospráva. Chceme vytvoriť jednotný systém integrovaný v samosprávnom princípe. Samosprávny systém bude trojstupňový – obec – región – štát, každý so svojou samosprávou. Základným článkom samosprávy sú obce, ktoré prenechávajú regionálnej samospráve úlohy a kompetencie, presahujúce hranice, možnosti a kompetencie jednotlivých obcí. Rovnako, celoštátna samospráva, bude zabezpečovať úlohy a kompetencie týkajúce sa celého štátu a presahujúce hranice, možnosti a kompetencie jednotlivých regiónov.
Tento cieľ máme v záujem naplniť čo najrýchlejšie a v súlade s krokmi, ktoré máme dopodrobna vypracované. Organizácia samospráv bude vychádzať z potrieb obce, regiónu a štátu, ktoré pre výkon svojich úloh a kompetencií zriaďujú výkonné inštitúcie, riadiace sa podľa obecných, regionálnych a celoštátnych zákonov a nariadení. Jednotlivé samosprávne inštitúcie sa môžu podľa účelnosti združovať. Obecná samospráva bude mať minimálne troch poslancov. Regionálna samospráva bude mať počet poslancov minimálne v počte obcí, patriacich do regiónu (okresu) a počet poslancov celoštátnej samosprávy, bude rovný počtu regiónov (okresov). Každý samosprávny orgán volí spomedzi poslancov svojho predsedu.
Financovanie samospráv bude vychádzať z jediného zdroja, ktorým bude štátny rozpočet, napĺňaný výberom dane za spotrebu, prípadne ďalšími aktívami z iných výnosov. Obec je konečným a hlavným užívateľom prostriedkov štátneho rozpočtu. Z prostriedkov obcí sa s absolútnou prioritou vypláca nepodmienený základný príjem každému občanovi. Obec má právo sledovať účelné využívanie základného príjmu jednotlivcami a má kompetencie na zásah v prípade nesprávneho užívania, napríklad, prevzatím, či určením náhradného príjemcu základného príjmu a teda určením nútenej správy.
Staňte sa spokojnými občanmi vášho slovenského mesta spolu s nami!

Zdieľaj:
PP
lucia@peterpuskar.sk