OLAF ako kontrolný orgán Európskej komisie

Európska únia prerozdeľuje peniaze cez Európske investičné a štrukturálne fondy, tzv. eurofondy, do 28 členských krajín. Tam kde prúdia peniaze, je potrebné zabezpečiť kontrolný orgán. Na tento účel bol v roku 1999 zriadený Európsky úrad pre boj proti podvodom. OLAF, z francúzskeho „Office européen de lutte anti-fraude“, je nezávislý úrad, ktorého úlohou je boj proti podvodom s finančnými prostriedkami EÚ. Chráni jej finančné záujmy, bojuje proti korupcii a akejkoľvek nelegálnej činnosti súvisiacej  s čerpaním eurofondov.

V prípade podozrení alebo zistení prebiehajúceho podvodu či sprenevery európskych peňazí, je každý občan EÚ oprávnený nahlásiť takého nelegálne konanie, a to i anonymne. Podvody týkajúce sa finančných zdrojov EÚ je možné nahlásiť online cez systém oznamovania podvodov, prostredníctvom internetového formuláru alebo poštou priamo na bruselskú adresu, kde úrad OLAF sídli. Nasleduje analýza predloženého oznámenia. Je potrebné overiť si, či záležitosť spadá pod kompetencie OLAFu a či predložené informácie sú dostačujúce pre začatie vyšetrovania prípadu.

OLAF ako kontrolný úrad Európskej únie môže vyšetrovať len podvody, ktoré majú finančný dosah na finančné prostriedky EÚ. Pod jeho kompetencie samozrejme patria i vážne pochybenia zamestnancov alebo členov európskych inštitúcií a orgánov. Najčastejšie ide o korupciu.

Slovenská vláda zriadila organizačný útvar Sekcie kontroly Úradu vlády SR s názvom Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF). Inštitúcie na Slovensku, ktoré sú zodpovedné za riadenie a kontrolu výdavkov i príjmov do rozpočtu EÚ vykonávajú svoju činnosť v spolupráci s OCKÚ OLAF. Úlohou tohto útvaru je najmä prijímať a evidovať porušenia pravidiel čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ. Tieto oznámené porušenia následne analyzuje a nahlasuje OLAFu do Bruselu.

Zdieľaj:
Peter Puškár
printovagrafika@gmail.com