Eurofondy

Jednou z výhod členstva v Európskej únii je možnosť čerpania eurofondov, teda finančných prostriedkov, ktoré slúžia na vyrovnávanie regionálnych rozdielov medzi členskými krajinami Európskej únie. Proces funguje ako 7-ročný cyklus, pričom momentálne beží obdobie 2014-2020.

Kohézna politika a fondy

Cieľom kohéznej (regionálnej) politiky je znižovanie regionálnych rozdielov s cieľom dosiahnuť vyvážené hospodárstvo, sociálny a regionálny rozvoj. V aktuálnom cykle rozdeľovania eurofondov je na túto oblasť vyčlenených približne 351,8 miliardy eur z rozpočtu  Európskej únie. Peniaze do členských štátov únie rozdeľuje Európsky fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond a Európsky sociálny fond. Tieto finančné prostriedky sa používajú na zlepšenie úrovne života a rozvoj pracovných miest, čím prispievajú  k rastu ekonomiky daného štátu.

V súčasnosti však kohézna politika nefunguje úplne efektívne, čo pociťujú najmä menšie štáty Európskej únie. Riešením by mohlo byť zreformovanie kohéznych fondov ako aj bližšia spolupráca menších štátov, napríklad v rámci V4, na tejto politike.

Rozdeľovanie eurofondov

Proces získavania a použitia eurofondov sa dá zhrnúť do piatych krokov. Na začiatku si štát dohodne s Európskom komisiou priority, ktorým sa chce venovať. Potom Európska komisia schváli operačný plán pripravený štátom. Následne štát spustí výberový proces pre zhotovenie projektov. Po vyhodnotení projektov sa podpíšu zmluvy s úspešnými predkladateľmi a Európska komisia poskytne financie na realizované projekty.

Použitie eurofondov na Slovensku

Slovensku dostáva z rozpočtu únie prostredníctvom eurofondov väčšiu hodnotu, ako platí Európskej únii. Preto by nám mali eurofondy pomáhať rozvíjať krajinu. Posledné roky sa nám však nedarí eurofondy využiť na 100%. Súvisí s tým skostnatený systém ako aj chýbajúci právny orgán pre kontrolu nakladania s európskymi financiami.
V tejto oblasti by pomohlo sprísnenie legislatívy, aby sa predišlo korupcii. Rovnako je potrebný jednoduchší prístup a efektívnejšie rozdeľovanie eurofondov či zmena merania výsledkov, ktoré sa eurofondmi dosiahnu.

Zdieľaj:
Peter Puškár
printovagrafika@gmail.com