Chabé čerpanie eurofondov na Slovensku

V rámci programu Európske štrukturálne a investičné fondy 2014 – 2020 Slovensko stihlo vyčerpať viac ako 3 miliardy eur. Európsky parlament však schválil pre Slovenskú republiku viac ako 15 miliárd eur!

Európska únia prerozdeľuje peniaze do 5 fondov. Ide o Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky námorný a rybársky a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka.

Slovensko má bohaté, už 15 ročné skúsenosti s čerpaním a spravovaním financií z európskych fondov. Za čerpanie je zodpovedná vláda. Tá ďalej prerozdeľuje europeniaze cez operačné programy, tzv. strategické rámce, ktoré určujú priority financovania. Slovenské riadiace orgány vyhlasujú výzvy, na základe ktorých sa predkladajú jednotlivé projekty. Projekty môžu predkladať firmy, obce či samotní občania. Príslušné ministerstvá a Úrad vlády majú za úlohu riadiť výberové procesy projektov. Po schválení konkrétneho projektu sa zavŕši tento proces podpísaním zmluvy a nasleduje realizácia. Európska komisia cez slovenské riadiace orgány preplatí žiadosti o platbu pre už realizované projekty.

Na prvý pohľad znie tento proces ako niečo jednoduché. Je preto otázne, prečo Slovensko, od roku 2014, nedokázalo vyčerpať viac ako súčasných 22% z celkových 15,28 mld. eur? Už sme spomínali, že vláda je zodpovedná za čerpanie eurofondov a teda vláda je zodpovedná za stav, v ktorom sa nachádzame.

Európske štrukturálne a investičné fondy 2014 – 2020 mali a majú za úlohu podporenie a oživenie hospodárstva v čase minulej hospodárskej krízy, majú riešiť zmenu klímy, environmentálne problémy. Efektívne čerpanie týchto peňazí dokáže stierať regionálne rozdiely v krajinách, bojovať proti chudobe. Je možné vytváranie nových pracovných miest. Slovensko bohužiaľ zlyháva a eurofondy čerpá veľmi slabo. Eurofondy sú nástrojom korupcie, rodinkárstva a klientelizmu. Schvaľujú sa nezmyselné alebo predražené projekty. Zmysel spoločných európskych peňazí sa hlboko míňa účinku a tieto peniaze neprúdia tam, kam by mali. Je však potrebné uvedomiť si, že za tento stav nie je zodpovedný Brusel ale Slovensko a naše vládne strany.

Zdieľaj:
Peter Puškár
printovagrafika@gmail.com