Práca

Pracovne som maximálne vyťažený. Riadim spoločnosť BRIGÁDNICI, s.r.o., ktorá zamestnáva viac ako 1450 ľudí. Popritom advokátska kancelária, exekútorský úrad a právne poradenstvo. Psychológii sa venujem skôr akademicky ale o to odbornejšie. Riadim ďalšie firmy a podieľam sa na podnikateľských aktivitách viacerých subjektov.

Vzdelanie

Najlepšie čo môžeme pre seba a blízkych urobiť je vzdelávať sa. Preto ma vzdelávanie stále najviac zaujíma a stále sa vzdelávam. Nemám problém zverejňovať rigoróznu prácu a ani žiadnu inú. Navštevoval som viacero vysokých škôl možno si ma niekde pamätajú. Z každej školy mám odložený index, to bol taký zvyk, že si ich študenti, ktorí majú ku štúdiu vzťah nechávajú. Nie všetky školy som dokončil. Ekonómia a masmediálka ma zaujali ale nedokončil som ich.

Záujmy

Mnoho mnoho záujmov. Ale to sa ma opýtajte na stretnutí osobne. Určite to je štúdium, vzdelávanie a pomáhanie druhým.

Program

Aspekty Európskej únie, ktoré sa dajú zlepšiť

Európska únie je skvelým projektom, no má niekoľko nedostatkov, ktorým sa treba venovať. Eurorealisti tieto problémy priamo pomenúvajú a chcú riešiť. Preto sa v nasledujúcich paragrafoch budeme venovať tým najväčším nedostatkom a aj tomu, ako sa dajú riešiť.


Ochrana vonkajších hraníc

Súčasný systém ochrany hraníc si vyžaduje zlepšenie. Od roku 2015 prebieha v únii migračná kríza, a práve tomu by sme mali predchádzať. Oveľa lepšie ako riešenie problémov už v únii, je zameranie sa na krajiny, v ktorých vznikajú. Problémom je však aj čierny obchod, teda preprava nelegálneho tovaru, akým sú napríklad drogy. Európsky parlament sa musí venovať aj tejto oblasti, aby sa problémom predchádzalo.


Financovanie Európskej únie

Keďže rozpočet Európskej únie je financovaný najmä z príspevkov členských štátov, veľké množstvo peňazí sa do členských krajín aj vracia. Zefektívniť však treba spôsob prerozdeľovania týchto financií, aby sa nestávalo, že niektorá krajina dopláca na inú. Rovnako je dôležité posilnenie eura, čím bude rásť domáca ekonomika ako aj ekonomika únie. Súčasná menová politika nefunguje, tak ako by mohla, takže je potrebné prehodnotiť jej nasmerovanie. Jednotná daň v rámci celej Európskej únie však nie je odpoveďou a viac by sme sa mali zamerať na eliminovanie šedej ekonomiky. Podľa odhadov koluje v šedej ekonomiky v celej únii až 300 miliárd eur. Preto sa musíme viac zamerať na odstránenie korupcie a nelegálnych obchodov.


Slovensko v Európskej únii

Slovensko je v Európskej únii od roku 2004, pričom patrí medzi menšie štáty. Aktivita v rámci zoskupenia V4 nám však priniesla už nejaké výsledky, a preto je veľmi dôležité pokračovať v spolupráci s Českou republikou, Poľskom a Maďarskom. Rovnako by nám však pomohla spolupráca s Rakúskom, Slovinskom a inými stredoeurópskymi krajinami, keďže by sme tak vedeli viac ovplyvniť európsku politiku. Našimi silnými doménami sú poľnohospodárstvo a digitalizácia, takže by sme sa mali orientovať týmto smerom. Nemusí však ísť iba o bežné projekty, ale aj o pilotné, napríklad v oblasti smart riešení, ktorá v únii ešte nie je rozvinutá.


Eurofondy

Systém, ktorý sa aktuálne používa v prípade eurofondov nie je vždy efektívny, a teda si vyžaduje reformu. Zmeniť by sa mal spôsob prijímania aj rozdeľovania eurofondov. Je potrebné sprehľadniť legislatívu a zjednodušiť prístup k eurofondom. Kohézna politika, ktorá sa zameriava na znižovanie regionálnych rozdielov tiež nefunguje úplne bezchybne. V tomto prípade pomôže spolupráca menších štátov na spoločných cieľoch. Keďže až 80% verejných financií pochádza z eurofondov, na predchádzanie korupcie je potrebné zriadenie nezávislého kontrolného orgánu. Faktom je, že Slovensko nedokáže využiť eurofondy v celom objeme, ale lepší systém by tomu určite pomohol.


Ekonomika

V únie funguje voľných trh s pohybom pracovnej sily aj tovaru, a tak by to malo zostať. Podmienky pre občanov by sa ale mali zjednotiť, pretože momentálne majú niektoré štáty nastavení systém tak, že nie je rovnako prospešných pre zahraničných pracovníkov ako pre domácich. V rámci svetovej politiky, sa musíme sústrediť na pripravovanú dohodu s USA, ale zároveň rozširovať kontakty aj do iných častí sveta, aby sme mali na čom v budúcnosti stavať projekty.


Zahraničná politika Európskej únie

Momentálne je zahraničná politika Európskej únie nejednotná, keďže lídri sa častokrát nevedia zhodnúť na dôležitých otázkach. Politika takého veľkého zriadenia, akým únia je, by však mala byť jasná, objektívna, zameraná na aktuálne problémy no aj s víziou do budúcna.


Postoj voči Európskej únii

Eurovoľby sa na Slovensku budú konať v sobotu 25. mája 2019. Ľudia, ktorých si v nich voliči zvolia budú Slovensko zastupovať v Európskom parlamente najbližších päť rokov. Kandidáti jednotlivý strán a koalícií majú rôzne názory na Európsku úniu. Všeobecne sa delia na euroskeptikov, federalistov/eurooptimistov a eurorealistov. Eurooptimisti chcú Európsku úniu ešte viac združenú, euroskeptici chcú z únie vystúpiť a eurorealisti vidia nedostatky, požadujú reformy a chcú fungovanie Európskej únie zlepšiť.


Prečo je eurorealizmus dobrý?

Eurorealisti považujú Európsku úniu za veľmi dôležitú, ale rovnako vnímajú aj jej nedostatky. Problémy chcú aktívne riešiť, pričom propagujú to, že únia musí členským štátom poskytovať základné istoty. Vo finančnom riadení, politickom smerovaní aj v bezpečnosti, eurorealisti presadzujú myšlienky silných národných štátov. Čo ako eurorealista prinesiem do Európskeho parlamentu? Vo fungovaní Európskej únie je vidieť viaceré nedostatky, ktoré sa však dajú odstrániť reformami štrukturálneho, personálneho aj finančného charakteru. Často sa za príklad neefiktivity považuje fakt, že momentálne sídlia inštitúcie Európskej únie v dvoch mestách – v Bruseli a v Štrasburgu. Zamestnanci únie často chodia z jedného mesta do druhého, čo vytvára zbytočné náklady, ktoré by sa dali odstrániť zhromaždením všetkých inštitúcií v jednom meste. Členmi v Európskej únii sú veľké ale aj malé štáty. Benefity a istoty, ktoré únia poskytuje by mali byť rovnako uplatňované vo všetkých členských krajinách. Napríklad v prípade finančnej podpory skrz eurofondy je dôležité zabezpečiť rovnomerné rozdelenie. Rovnako by to malo byť aj v oblasti politiky a bezpečnosti – vnútornej aj vonkajšej.


Zahraničná politika EU

Spoločná zahraničná politiky Európskej únie sa zameriava na riešenie problémov, ktoré majú dopad na viacero členských štátov a tiež na vyrovnanie rozdielov medzi regiónmi. Ciele zahraničnej politiky sa upravujú podľa aktuálnych udalostí, ktoré hýbu svetom či vplyvom faktorov akými napríklad je obchod a spolupráca na rôznych projektoch.


Zameranie zahraničnej politiky

Aktuálne ciele zahraničnej politiky Európskej únie zahŕňajú posilnenie medzinárodných spoluprác ako aj rozšírenie kompetencií členských štátov v niektorých projektoch. Slovensko sa tiež podieľa na týchto cieľov a snaží sa rozvinúť spolupráce aj s krajinami, s ktorými partnerstvá zatiaľ nemá. Okrem hlavných predstaviteľov únie by sa tejto oblasti mala venovať aj naši poslanci v Európskom parlamente či eurokomisári, aby bolo Slovensko schopné všetky partnerstvá a spolupráce uskutočniť.


Ako zlepšiť zahraničnú politiku?

Európska Únia musí byť partner veľmociam ako sú Čína, USA, Rusko. V poslednom čase sa niektoré názory predstaviteľov Európskej únie označujú za nejednoznačné či ovplyvnené svetovými veľmocami. Občas je zahraničná politika Európskej únie dokonca označovaná za bojazlivú, čím stráca vo svete dôležitosť. V tejto oblasti je dôležité zamerať sa na zjednotenie sa v otázkach, ktoré majú vplyv na Európsku úniu a jej partnerstvá s ostatnými krajinami sveta. Pomôže to k viacerým dohodám a zároveň sa eliminujú nedorozumenia. Zahraničná politika by mala byť jasná, objektívna a zameraná aj na aktuálne udalosti a problémy vo svete. Zároveň musí prezentovať reálne názory, na ktorých sa predstavitelia únie zhodnú. Toto zjednotenie názorov by pomohlo aj menším štátom v rámci Európskej únie, napríklad Slovensku a V4, pretože do únie sme vstupovali aj s cieľom zlepšenia zahraničnej politiky.


Ekonomika

Puškár je istota, že sa eurofondy nebudú rozkrádať. Ekonomika Európskej únie patrí medzi veľmi dobre rozvinuté ekonomiky sveta. Momentálne jej patrí druhé miesto z hľadiska kúpnej sily. Radí sa teda medzi najväčšie ekonomiky v celosvetovom meradle.


Ekonomická situácia v Európskej únii

V Európskej únie funguje voľný trh, ktorý umožňuje voľný pohyb ľudí aj tovaru. Má viacero výhod, ako napríklad prechody hraníc bez hraničných kontrol, ale aj niekoľko slabších miest. Často sa spomínajú sociálne a mzdové podmienky, ktoré nie sú pre ľudí žijúcich v iných krajinách únie vždy rovnaké. Cieľom Európskeho parlamentu by preto malo byť zabezpečenie toho, že tieto rozdiely sa zmenšia až úplne zaniknú. Tým budú podmienky pre všetkých občanov v rámci Európskej únie rovnaké.


Budúcnosť ekonomiky

Aktuálnou témou Európskej ekonomiky je pripravovaná dohoda s USA o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve. Dohoda by zaviedla voľný trh, teda pohyb ľudí aj tovaru, medzi úniou a USA. Táto dohoda prinesie obom stranám posilnenie pozícií medzi silnými ekonomika sveta. Na Slovensko zase prinesie nové podnikateľské príležitosti a posilní ekonomiku. Keďže by išlo o najväčší obchodný blok na svete, určite by tu vznikol priestor aj pre ďalšie zaujímavé projekty. Na nadväzovaní partnerstiev by však Európska únia mala pracovať aj smerom na východ. Medzi silné ekonomiky totiž patrí aj Čína či Rusko. Napriek tomu že v súčasnosti podnikla Európska únia sankčné opatrenia voči Rusku, táto krajina stále zostáva pre úniu štvrtým najdôležitejším obchodným partnerom. Čo sa týka spolupráce s Čínou, Európska únia je už teraz jej najväčším obchodným partnerom. Tento vzťah teda treba upevniť a zintenzívniť aj v otázkach globálnych problémov. Týmto krokom by sa ekonomika únie a aj samotného Slovenska znova posilnila.


Eurofondy

Jednou z výhod členstva v Európskej únii je možnosť čerpania eurofondov, teda financií, ktorými sa dotujú veľké projekty s cieľom vyrovnať regionálne rozdiely medzi členskými krajinami Európskej únie. Proces funguje ako 7-ročný cyklus s dopredu stanoveným rozpočtom.


Kohézna politika a fondy

Kohézna politika sa sústreďuje na znižovanie regionálnych rozdielov s cieľom dosiahnuť vyvážené hospodárstvo, sociálny a regionálny rozvoj. V období 2014 až 2020 je na túto oblasť vyčlenených približne 351,8 miliardy eur z rozpočtu Európskej únie. Peniaze do členských štátov únie rozdeľuje Európsky fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond a Európsky sociálny fond. V súčasnosti však kohézna politika nefunguje úplne efektívne, čo pociťujú najmä menšie štáty Európskej únie. Riešením by mohlo byť zreformovanie kohéznych fondov ako aj bližšia spolupráca menších štátov, napríklad v rámci V4, na tejto politike. Použitie finančných prostriedkov na zlepšenie úrovne života a rozvoj pracovných miest by tak bolo lepšie riadené.


Ako zefektívniť rozdeľovanie a použitie eurofondov?

Proces získavania a použitia eurofondov momentálne zahŕňa vytýčenie cieľov projektu, pripravenie operačného plánu, výberový proces pre zhotovenie projektu a schválenie Európskou komisiou. Tieto kroky si však vyžadujú veľa legislatívnych krokov, čím sa proces spomaľuje. Zjednodušenie legislatívy a prístupu k eurofondom by určite pomohlo k tomu, že peniaze budú využité lepšie. V súčasnosti sa Slovensku nedarí využiť 100% peňazí z eurofondov. Celkové využitie by mohol zlepšiť modernejší systém ako aj založenie právneho orgánu pre kontrolu nakladania s európskymi financiami. Tým sa predíde korupcii a časovým zdržaniam. Rovnako treba brať do úvahy ciele, ktoré sa projektmi podarí naplniť, aby sa zabezpečila čo najväčšia efektívnosť financovania.


Slovensko v EU

Slovensko je v Európskej únii od roku 2004, keď do nej vstúpilo spolu s ďalšími desiatimi krajinami. Motiváciou k vstupu do únie boli lepšie možnosti pre spoluprácu, podieľanie sa na rôznych projektoch aj zlepšenie ekonomiky a života na Slovensku.


Postavenie Slovenska v Európskej únie

Keďže Slovensko patrí medzi menšie krajiny, aktívne sa do európskej politiky zapája v rámci zoskupenia V4 spolu s Českou republikou, Poľskom a Maďarskom. Našimi silnými stránkami sú poľnohospodárstvo, automobilové výroba a digitalizácia, takže na tieto oblasti sa zameriavame aj v rámci únie.


Ako môže vyzerať budúcnosť Slovenska v Európskej únii?

Pre to, aby sme boli schopní na európskej pôde presadzovať aj naše záujmy je nevyhnutné zostať a naďalej aktívny v zoskupení V4. Vhodná by bola aj spolupráca s Rakúskom, Slovinskom či ďalšími menšími štátmi. Tým vieme vyvážiť postavenie väčších západných krajín a zabezpečiť to, aby bolo v únii počuť aj menšie krajiny. Okrem toho sa tak vyvarujem rozdielnym podmienkam pre podnikateľov a zamestnancov doma a v zahraničí. Keďže sa nám už dlhodobo darí v poľnohospodárstve a digitalizácii, je dôležité, aby sa nám stále darilo napredovať. Nové projekty a eurofondy sú skvelými príležitosťami pre rozbehnutie inovatívnych projektov, ktoré budú úspešné v celej únii. Slovenský poslanci v Európskom parlamente však musia dbať na to, aby sa zlepšila kohézna politika, ktorá sa zameriava na znižovanie regionálnych rozdielov. Rovnako treba zabezpečiť efektívne využitie verejných peňazí, z ktorých až 80% pochádza z eurofondov. Systém eurofondov by nám mohol priniesť viac, ak bude vhodne zreformovaný proces financovania. Zamerať sa treba aj na sprehľadnenie legislatívy a zjednodušenie prístup k eurofondom. Tým sa zvýši efektivita využitia financií a výsledky budú viditeľnejšie.


Financovanie EU

Rozpočet tvoria najmä príspevky členských štátov, ktoré sú vyčíslené podľa veľkosti štátov či aktuálneho HDP. Veľká čas z peňazí, ktoré štáty do Európskej únie vkladajú sa im vracia cez rôzne projekty a financovania.


Aktuálna finančná situácia v Európskej únii.

Menovú politiku a euro v rámci únie riadi Európska centrálna banka, ktorá tiež udržuje stabilné ceny. Keďže väčšina štátov používa ako menu euro, politika centrálnej banky sa zameriava na posilnenie eura. Niektorí predstavitelia únie sa momentálne snažia presadiť jednotnú daň, hoci takéto opatrenie nemusí byť výhodné pre všetky krajiny. V súčasnosti sa veľa hovorí o šedej ekonomike, ktorá funguje mimo riadneho trhu. Odhady hovoria o 300 miliardách eur, ktoré sa nezdaňujú.


Ako zlepšiť manažment financií v Európskej únii?

Je dôležité, aby sa menová politika v rámci únie zjednotila, a teda sa darilo stabilne posilňovať euro. Spôsoby pre posilnenie eura by mali byť prioritou Európskeho parlamentu. Rovnako by sa mali zjednotiť finančné opatrenia. Nemalo by sa stávať, že nariadenia budú výhodné len pre niektoré štáty, zatiaľ čo ostatné na ne budú doplácať. Ďalší dôležitým krokom by malo byť zprísnenie prerozdeľovania financií medzi členskými štátmi. Vyvarujeme sa tak korupcii či nejednoznačnými výdavkami čo sa týka eurofondov a financovania rôznych projektov. Tiež to napomôže k tomu, že krajiny na seba nebudú navzájom doplácať. V neposlednom rade je potrebné vyriešiť problém nezdanených peňazí. Poslanci Európskeho parlamentu by sa mali venovať tejto problematike a snažiť sa nás spôsob ako vrátiť peniaze kolujúce v šedej ekonomike späť na legálny trh. Zmena tejto situácie určite prispeje k zlepšeniu ekonomickej situácie v Európskej únii ako aj na Slovensku.


Ochrana vonkajších hraníc

Hranice medzi jednotlivými členskými krajinami Európskej únie momentálne spadajú pod Schengenský priestor, ktorý umožňuje voľný pohyb osôb a tovaru. Vonkajšie hranice sú zabezpečené hraničnými priechodmi a v niektorých štátoch aj hraničnými kontrolami. V otázke ochrany vonkajších hraníc sú aktuálne problémom imigrantské vlny z rôznych krajín. Od roku 2015 v Európskej únii pretrváva medzinárodná migračná kríza, ktorá je spôsobená veľkým počtom imigrantov mieriacich do Európy. Migranti sa do centrálnych častí Európy dostávajú po dvoch hlavných migračných trasách – balkánskej a stredomorskej trase. Cieľom imigrantov sú zväčša štáty západnej a severnej Európy, predovšetkým Nemecko, Švédsko či štáty Beneluxu.


Na čo by sme sa mali pri ochrane hraníc zamerať?

V rámci ochrany hraníc musíme zlepšiť súčasný systém, ktorý častokrát zlyháva. Najlepšou cestou je zavedenie reforiem, personálnych aj finančných reforiem, na takých miestach, kde systém nefunguje. Zodpovednosť za aplikovanie takýchto reforiem nesú poslanci Európskeho parlamentu. Na pôde Európskeho parlamentu chcem propagovať, že problémom imigračnej krízy sa dá vyhnúť tým, že sa bude zastavovať už v krajinách, v ktorých vznikne. Európska únia môže problémy ovplyvniť tak, že bude poskytovať pomoc a materiál daným krajinám.
Takýto prístup je dôležitý, pretože môže efektívne zabrániť migračnej kríze, a teda štáty nebudú musieť zápasiť s nedostatkom kapacít pre zabezpečenie veľkého množstva imigrantov. Rovnako sa zmenší počet čiernych obchodov či preprava zakázaného tovaru medzi krajinami. Riešenie problémov mimo Európskej únie umožní členským štátom venovať sa aktuálnym problémom a zároveň pomôcť krajinám, v ktorých imigrantské krízy začínajú.

Zdieľaj: